กิจกรรมโครงการเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาใหม่คณะวิเทศศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561