ศิลป์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป

หลักสูตรนี้ให้นักศึกษาเรียนเนื้อหาวิชาบูรณาการศิลป์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป. นักศึกษาจะเข้าใจภาพรวมของปัญหาต่างๆ ที่มนุษย์กำลังเผชิญอยู่

ภาษาอังกฤษ

นักศึกษาเรียนภาษาอังกฤษและเนื้อหายุโรปศึกษาครึ่งหนึ่งเป็นภาษาอังกฤษ นักศึกษาจะใช้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน

ภาษาฝรั่งเศส

นักศึกษาต้องเรียนภาษาฝรั่งเศสและเนื้อหาวิชายุโรปศึกษาอีกครึ่งหนึ่งเป็นภาษาฝรั่งเศส นักศึกษาจะใช้ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวันควบคู่ไปกับภาษาอังกฤษ

ยุโรปศึกษา

นักศึกษาเรียนรายวิชายุโรปศึกษาเป็นภาษาอังกฤษและเป็นภาษาฝรั่งเศส นักศึกษาจะมีความเข้าใจเกี่ยวกับชนชาติยุโรปดีขึ้น

ยุโรปศึกษา:อังกฤษ-ฝรั่งเศส

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตหลักสูตรแรกและหลักสูตรเดียวในประเทศไทยที่มุ่งเป้าหมายการพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ-ภาษาฝรั่งเศ ดูคำตอบว่าเป็นเพราะอะไร ?

อ่านต่อ

แนวทางการเรียน

นักศึกษาเรียนเนื้อหาทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส โดยใช้นวัตกรรมด้านภาษาในการเรียน

อ่านต่อ

ระบบติดตามผลการเรียนของนักศึกษา

มีระบบการติดตามความก้าวหน้าในการเรียนของนักศึกษาแต่ละคน

อ่านต่อ

การฝึกงานและประสบการณ์ต่างประเทศ(ยุโรป)

นักศึกษาเลือกฝึกงานในหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนไม่น้อยกว่่า 300 ชั่วโมง ส่วนนักศึกษาผู้มีความประสงค์ที่จะเดินทางไปศึกษาบางรายวิชาในมหาวิทยาลัยในประเทศยุโรป เช่น อังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน สเปน ฯลฯ สามารถขอให้คณะ ดำเนินการติดต่อมหาวิทยาลัยที่มีข้อตกลงร่วมกับคณะ โดยสามารถเทียบโอนหน่วยกิต ตลอดจนการฝึกงานในต่างประเทศได้

อ่านต่อ

หลักสูตรยุโรปศึกษา:อังกฤษ-ฝรั่งเศสเป็น หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตหลักสูตรแรกและหลักสูตรเดียวในประเทศไทย ที่สอนเนื้อหาทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส

นักศึกษาจะเรียนวิชาด้านประวัติศาสตร์ความเป็นมาของยุโรป เศรษฐกิจ วัฒนธรรม พัฒนาการทางการเมืองและสังคม เพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงซึ่งมีนักท่องเที่ยวชาวยุโรปเดินทางมาพักผ่อนทั้งระยะสั้น ระยะกลางและระยะยาว

อ่านต่อ